Kiểm định và tư vấn xây dựng

Dịch vụ kỹ thuật

Quan trắc lún, nghiêng công trình xây dựng

Quan trắc lún, nghiêng công trình xây dựng

29/06/2021 542 Nguồn: Administrator
Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

18/06/2021 460 Nguồn: Administrator
Thí nghiệm và kiểm định công trình

Thí nghiệm và kiểm định công trình

Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động ki...

18/06/2021 580 Nguồn: Administrator
Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

18/06/2021 432 Nguồn: Administrator
Tư vấn thẩm tra

Tư vấn thẩm tra

23/12/2020 1031 Nguồn: Administrator