Bộ Luật lao động

Bộ Luật lao động

Luật số 10/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013