Nghị định 88/2020/NĐ-CP

Nghị định 88/2020/NĐ-CP : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc  - có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 09 năm 2020