Chứng nhận hợp quy

Ngày đăng: 24-06-2024 Tác giả: Admin Chuyên mục: Hoạt động chứng nhận Lượt xem: 210

Các máy móc, thiết bị có khả năng gây mất an toàn sẽ được đanh giá chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam (chứng nhận hợp quy) trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, trước khi lưu hành ra thị trường và trước khi lắp đặt đưa vào sử dụng. Việc đánh giá Chứng nhận hợp quy căn cứ trên các quy định sau:

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP

Nghị định 107/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh đánh giá sự phù hợp

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Thông tư 05/VBHN-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH

Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - TBXH

Thông tư 48/2011/TT-BCT quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

Thông tư 33/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung mã số HS trong Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Thông tư Số : 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 : Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH NGÀY 03/06/2021 : Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trác nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Incosaf là một trong số ít các đơn vị đủ điều kiện được Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội chỉ định đánh giá chứng nhận hợp quy cho các hàng hóa, sản phẩm nhóm 2.

Trình tự đánh giá chứng nhận hợp quy bao gồm:

1. Đăng ký chứng nhận hợp quy (có đơn theo mẫu và các bộ chứng từ đi kèm của sản phẩm, thiết bị);

2. Đánh giá, thử nghiệm (nếu có) tại hiện trường theo quy chuẩn Việt Nam hiện hành;

3. Xử lý kết quả đánh giá, thử nghiệm (nếu có) và kết luận cho sản phẩm về tính phù hợp với quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Hashtags: