Luật hóa chất

Luật hóa chất : Số 06/2007/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2008