Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Nghị định 113/2017/NĐ-CP : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất - có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017