Luật Xây dựng

Luật Xây dựng : Luật số 50/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015