Công bố thông tin

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán 2023

Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán 2023

23/03/2023 66 Nguồn: Administrator
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

23/03/2023 76 Nguồn: Administrator
Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS

Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS

23/03/2023 75 Nguồn: Administrator
Tờ trình thông qua BCTC 2022

Tờ trình thông qua BCTC 2022

23/03/2023 66 Nguồn: Administrator
Báo cáo của Ban kiểm soát 2022

Báo cáo của Ban kiểm soát 2022

23/03/2023 70 Nguồn: Administrator
Báo cáo kết quả SX-KD 2022

Báo cáo kết quả SX-KD 2022

23/03/2023 65 Nguồn: Administrator
Báo cáo của HĐQT năm 2022

Báo cáo của HĐQT năm 2022

23/03/2023 74 Nguồn: Administrator
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

23/03/2023 68 Nguồn: Administrator
Chương trình họp ĐHĐCĐ 2023

Chương trình họp ĐHĐCĐ 2023

23/03/2023 68 Nguồn: Administrator
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023

23/03/2023 62 Nguồn: Administrator