Nghị định 140/2018/NĐ-CP

Nghị định 140/2018/NĐ-CP : Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 10 năm 2018