Luật phòng cháy và chữa cháy

Luật phòng cháy và chữa cháy : Số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 04 tháng 10  năm 2001

Luật số 40//2013/QH13 : Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy - có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2014