Giấy chứng nhận - Bộ Công Thương

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động

 Bộ Công Thương cấp: