Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP : Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động - có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016