Thí nghiệm và kiểm định công trình

Ngày đăng: 24-06-2024 Tác giả: Admin Chuyên mục: Kiểm định và tư vấn xây dựng Lượt xem: 243
Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Nội dung bao gồm

a. Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận. Nội dung của đề cương bao gồm các công việc chủ yếu sau:

Mục đích, yêu cầu, nội dung thực hiện, quy trình và phương pháp kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong việc thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Danh sách nhân sự và người được phân công chủ trì thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng các thông tin về năng lực của các cá nhân tham gia thực hiện;
Các thiết bị chính, phòng thí nghiệm được sử dụng để thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Chi phí thực hiện, thời gian dự kiến hoàn thành việc kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng;
Các điều kiện khác để thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

b. Tổ chức kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng thực hiện kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng theo đúng đề cương được chấp thuận;

c. Tổ chức kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng lập báo cáo đánh giá, kết luận theo nội dung yêu cầu kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng của hợp đồng và gửi cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng.

Hashtags: