Nghị định khác

- Nghị định 28/2020/NĐ-CP : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lính vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động - có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2020

- Nghị định 39/2016/NĐ-CP : Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động - có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

- Nghị định 44/2016/NĐ-CP : Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động - có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016